Regulamin serwisu

(Umowa)

z dnia: 2022-11-30 00:00:00

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu plicbd.arkanavoip.pl.
 2. Administratorem Serwisu jest Oskar Rybczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oskar Rybczyński z siedzibą w Kutnie (99-300) ul. Dębowa 1/39, NIP: 5611550703, REGON: 368710883, wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 13148. Administrator Serwisu jest uprawniony do działania w zakresie udostępnienia użytkownikom i Partnerom dostępu do PLICBD Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 3. Określenia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
  • Serwis – serwis internetowy Administratora Serwisu działający pod adresem: plicbd.arkanavoip.pl.
  • Abonent - podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Partnerem.
  • Awaria - nieprawidłowość funkcjonowania Serwisu, skutkująca zaprzestaniem działania Serwisu.
  • E112 – dostęp na potrzeby komunikacji ratunkowej/ wybrania przez Abonenta Partnera numeru alarmowego.
  • Konto – konto utworzone w Serwisie, które umożliwia korzystanie z usługi świadczonej przez Serwis.
  • NKA – Numer Kierowania Alarmowego.
  • NP – przenośność numerów.
  • Partner – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, którym przepis szczególny przyznaje osobowość prawną, wpisana do rejestru polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych (prowadzonych przez Prezesa UKE), która utworzyła konto w Serwisie lub opłaciła dostęp do usług dostępu do PLICBD w ramach Serwisu.
  • PLICBD - Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych, system, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004.171.1800 ze zm.) wprowadzony rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (Dz. U. 2015.2333 ze zm.).
  • PLICBD UKE - portal, którego administratorem jest Prezes UKE, który działa jako master w procesie przenoszenia numerów, udostępnienia numeracji (spełniając tym samym obowiązki ustawowe dla udostępnień numeracji informowania Prezesa UKE o istniejących udostępnieniach), jak i w procesie wszelkich zgłoszeń E112 umożliwiających użytkownikom końcowym łączenie się z numerami alarmowymi za pomocą podmiotów trzecich, wraz z przekazaniem niezbędnych danych do centrów powiadamiania ratunkowego.
  • Prezes UKE – Prezes polskiego Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  • Polityka prywatności - oznacza to informacje opublikowane w Serwisie zawierające informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach Serwisu przez Administratora Serwisu.
  • SOU - Systemem Obsługi Użytkowników uruchomiony przez Prezesa UKE dostępny pod adresem: https://sou1.plicbd.gov.pl/ oraz https://sou2.plicbd.gov.pl/.
  • UKE – polski Urząd Komunikacji Elektronicznej.
  • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, którym przepis szczególny przyznaje osobowość prawną, w tym Partner, korzystająca z usług Serwisu.
  • Umowa powierzenia – jest to umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu w trybie art. 23 RODO.
  • PLICBD1 – usługa świadczona w ramach Serwisu szczegółowo opisana pod linkiem: https://plicbd.arkanavoip.pl/oferta/polaczenia-alarmowe
  • PLICBD2 – usługa świadczona w ramach Serwisu szczegółowo opisana pod linkiem: "https://plicbd.arkanavoip.pl/oferta/przenoszenie-numerow
  • PLICBD UDOSTĘPNIANIE - usługa świadczona w ramach Serwisu szczegółowo opisana pod linkiem: https://plicbd.arkanavoip.pl/oferta/udostepnianie-numeracji
  • Usługa kompleksowa – usługa świadczona w ramach Serwisu szczegółowo opisana pod linkiem: https://plicbd.arkanavoip.pl/oferta/pelna-obsluga
  • Użyczenie numeracji - usługa świadczona w ramach Serwisu szczegółowo opisana pod linkiem: https://plicbd.arkanavoip.pl/oferta/numeracji
  • API - usługa świadczona w ramach Serwisu szczegółowo opisana pod linkiem: https://plicbd.arkanavoip.pl/oferta/api

§2 Przedmiot i zakres usług

 1. Celem działalności Serwisu jest udostępnienie Parterom usług, w ramach pakietu usług wybranych i opłaconych przez Partnera, pozwalających Partnerom na zarządzanie dostępem i procesami w ramach PLICBD Urzędu Komunikacji Elektronicznej pomiędzy Użytkownikami/Partnerami, a Serwisem.
 2. W ramach Serwisu możliwe jest m.in:
  • przyjmowanie i odbieranie, a także obsługa komunikatów dotyczących:
   • Przenośności numerów (PLICBD2) stacjonarnych i komórkowych w jednej miesięcznej opłacie.
   • Udostępnienia między operatorami numeracji otrzymanej od UKE z zachowaniem obowiązków powiadamiania Prezesa UKE o takich udostępnieniach (PLICBD UDOSTĘPNIANIE).
  • Udostępnianie danych lokalizacyjnych Abonentów operatora zarówno w wersji serwera FTPS (o ile Operator je wprowadzi), jak i w wersji PUSH (o ile Partner je przekaże w sposób opisany w dokumentacji).
  • Użyczenie numeracji stacjonarnej we wielokrotności 100 sztuk z każdej polskiej strefy numeracyjnej, lub mobilnej w we wielokrotności 1000 sztuk,
  • Połączenie swojego systemu teleinformatycznego z naszym serwisem za pomocą API,
  • Udostępnianie swojego konta w Serwisie innym Partnerom Serwisu (wymaga ręcznego działania i akceptacji drugiej strony) w zakresie obsługi komunikatów udostępniającego tzn. Operator A może udostępnić swoje konto operatorowi B jedynie w celu obsługi konta operatora A przez operatora B.
  • Przedłużenie ważności każdego wykupionego pakietu i wykupienie pakietów z oferty Serwisu.
  • Edycja własnych danych firmowych w zakresie adresu firmy oraz notyfikacji jakie Partner chce otrzymywać od Serwisu (np. powiadomienie email lub SMS, gdy przyjdzie komunikat dt przenoszenia numerów).
  • Dodawania danych logowania do SOU.
  • Wgrywanie certyfikatów OPR, FTP oraz SOO, w przypadku, gdy ich ważność dobiega końca wyślemy przypomnienie.
  • Pobieranie faktur otrzymanych przez Serwis.
  • Zmiana danych logowania, w tym zmiana hasła.
 3. Partner ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami zamieszczonymi w Serwisie oraz wdrożyć je natychmiast po rozpoczęciu korzystania z Serwisu.

§3 Rozpoczęcie korzystania z Serwisu i zakup usług w Serwisie

 1. Administrator Serwisu udostępnia usługi Serwisu za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Serwis działa za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Serwis jest w pełni responsywny i działa na wszystkich, najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, także w wersji mobilnej.
 3. Użytkownik Serwisu może korzystać z usług Serwisu z dowolnego komputera lub urządzenia typu smartphone, tablet posiadającego połączenie z siecią Internet.
 4. Konto Partnera tworzone jest wraz z wyborem i dokonaniem przez Partnera płatności za pierwszą wybraną w Serwisie usługę.
 5. Partner zamierzający zakupić i uruchomić usługę świadczoną w ramach Serwisu wybiera odpowiednią usługę z dostępnych w Serwisie i po zapoznaniu się z opisem tej usługi potwierdza zakup usługi poprzez naciśnięcie przycisku „Kup teraz” pod ofertą.
 6. Partner zobowiązuje się do wprowadzenia danych wymaganych przez Serwis, w tym danych opisujących Konto, zgodnie ze stanem prawnym oraz do ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku, gdy ulegną zmianie. W przypadku zmiany danych typu NIP, RPT, nazwa firmy Partner musi skontaktować się z Serwisem poprzez email lub telefon. Serwis zastrzega, że w przypadku zmiany danych firmowych na inna firmę — lub inny numer RPT — zmiana danych w Serwisie nie będzie możliwa do zrealizowania. W takim przypadku niezbędne będzie utworzenie nowego Konta w Serwisie, wybranie usługi oraz dokonanie nowej płatności za usługę.
 7. Partner po założeniu Konta i opłaceniu dostępu do PLICBD zobowiązany jest wykonać wszystkie instrukcje wskazane w menu. Wykonanie ich pozwoli na prawidłową komunikację z serwerami UKE.
 8. Przed sfinalizowaniem płatności Partner ma obowiązek podać prawidłowe dane firmy, którą reprezentuje, zaakceptować Regulamin i informacje dostępne na stronie koszyka Serwisu. Bez wyrażenia wymaganych zgód nie jest możliwe utworzenie Konta, ani dokonanie płatności. Partner ma również obowiązek zapoznania się i akceptacji informacji zamieszczonymi na stronie koszyka przed dokonaniem płatności i rozpoczęciem korzystania z usług.
 9. Po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności przez Serwis Konto Partnera zostaje utworzone. Zakupione usługi w tym momencie zostaną aktywowane, przy czym by Partner mógł z nich korzystać musi wykonać czynności wskazane w instrukcji do danej usługi. W przypadku braku autoryzacji płatności Konto może również zostać utworzone, lecz nie będzie możliwości korzystania z usług, które nie zostały opłacone.
 10. Partner ma obowiązek dodać do swojego Konta odpowiednie certyfikaty w zależności od wykupionego pakietu np. HTTP, FTP, SOO, lub inne których wykupiony pakiet wymaga.
 11. Dane osobowe Abonentów Partnera przy korzystaniu z usługi PLICBD1 w wersji FTPS, Partner musi wprowadzić niezwłocznie w celu ich dalszego przekazywania do UKE i służb alarmowych. Brak wprowadzenia danych przez Partnera, zwalnia Serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Partnera oraz obowiązków względem UKE.

§4 Okres świadczenia usług

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania środków przez Serwis i trwa przez 30 dni (lub innej ilości miesięcy wybranej przez Partnera podczas składania zamówienia na daną usługę) od daty zaksięgowania środków na koncie. W każdej chwili Partner po zalogowaniu do Konta może przedłużyć wybraną usługę poprzez przedłużenie ważności każdego zamówionego pakietu w Panelu Operatora.
 2. W przypadku nieprzedłużenia pakietu, konto zostanie wyłączone, a Partner traci pełną komunikację z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w warstwie dostępu do PLICBD. Dane alarmowe nie będą przekazywane do UKE, przenośność ani udostępnienie numeracji nie będą realizowane. Po przedłużeniu pakietu, opcje w nim opisane będą ponownie aktywne, z zaznaczeniem, że Serwis nie obsłuży komunikatów otrzymanych, ani wysłanych w czasie, kiedy pakiety nie były aktywne.
 3. Partner może wykupić maksymalnie 12 miesięcy ważności każdego pakietu podczas jednej transakcji.
 4. Nieodłącznym elementem niniejszej umowy jak i regulaminu jest oferta wraz z cennikiem i instrukcjami zamieszczona na stronie plicbd.arkanavoip.pl.
 5. Do każdej zaksięgowanej przez Administratora Serwisu płatności będzie wystawiana faktura VAT w momencie otrzymania przez Serwis płatności i będzie ona dostępna do pobrania przez Partnera w ramach Konta, w zakładce Faktury, w formie elektronicznej. Partner wyraża zgodę na wystawianie faktur przez Administratora Serwisu wyłącznie w formie elektronicznej.
 6. Konto może zostać usunięte w przypadku:
  • braku płatności;
  • naruszania postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • na wniosek Partnera
  • w przypadku wystąpienia konfliktów interesów (np. Partner mający zakupione usługi u innego Partnera Serwisu próbuje z ominięciem swojego Partnera bezpośrednio zakupić usługi w Serwisie).
 7. W przypadku nieprzedłużenia pakietu na daną usługę, Partner oświadcza, że ma świadomość usunięcia dostępu do PLICBD UKE, a tym samym traci pełną komunikację z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w warstwie dostępu do PLICBD za pośrednictwem Serwisu. Dane alarmowe nie będą przekazywane do UKE, przenośność ani udostępnienia numeracji nie będą realizowane, serwery FTP nie będą odpowiadały. Po przedłużeniu pakietu, opcje w nim opisane będą ponownie aktywne, z zaznaczeniem, że Serwis nie obsłuży komunikatów otrzymanych, ani wysłanych (w tym żądań dostępu do FTPS) w czasie kiedy pakiety nie były aktywne (opłacone).
 8. Ceny pakietów mogą być aktualizowane o coroczny wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS, co nie wymaga zmian w regulaminie, ofertach ani innych zapisach na co Partner wyraża zgodę. W każdej chwili Partner może nie przedłużyć dostępu do jakiegokolwiek aktywnego pakietu, aktywne pakiety będą ważne w cenie, w której były zakupione do końca ich ważności.

§5 Płatności

 1. Administrator Serwisu jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), a wszystkie ceny znajdujące się w ofercie są cenami netto, chyba że zaznaczono inaczej.
 2. Dostępne formy płatności:
  • płatność system PayNow,
  • przelewy na konto bankowe w Santander Bank/mBank,
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Mastercard and Visa
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 4. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 5. Administrator Serwisu oświadcza, że rachunki podane do dokonywania wpłat znajdują się na białej liście VAT.
 6. Administrator Serwisu dokonuje zwrotu płatności, jeśli zaistnieje taka potrzeba, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Partner, chyba że Partner wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku pobrania prowizji za dokonaną płatność za usługę dostępną w ramach Serwisu przez podmiot pośredniczący w płatności oraz w przypadku uzasadnionego żądania zwrotu przez Partnera jakiejkolwiek płatności od Administratora Serwisu, w pierwszej kolejności Administrator Serwisu potrąci wszelkie opłaty i koszty, które zostały Serwisowi pobrane z tytułu obsługi płatności elektronicznej, a także 15% z tytułu obsługi jej zwrotu.
 8. Czas realizacji zamówienia na daną usługę jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności oraz wykonania przez Partnera wszelkich niezbędnych instrukcji dla wykupionego pakietu usług.
 9. W przypadku niepobrania odpowiedniej opłaty za usługi/przedłużenie usłgu Serwis ma prawo pobrać ją w każdym czasie.

§6 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.
 2. Administrator Serwisu nie odpowiada za działania Partnera, jeśli Partner nie wykonał jakiejkolwiek instrukcji przekazanej przez Serwis lub wykonał ją błędnie (np. nie wgrał certyfikatu, lub wgrał certyfikat, który nie jest ważny, lub nie wprowadził danych alarmowych E112 w PLICBD1 w przypadku korzystania z tej usługi).
 3. Partner odpowiada za dopełnienie wszelkich wymogów formalnych wskazanych w dokumentacji PLI CBD niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług za pośrednictwem Serwisu.
 4. Partner odpowiada za poprawność wszelkich danych przekazywanych w ramach realizacji usług świadczonych w Serwisie.
 5. Serwis jest zależny od dostawcy mediów np. Internetu/prądu (Serwis posiada zakres mocy pozwalający na pracę serwerów połączeniowych z PLICBD UKE do max 4 godzin bez dopływu prądu). W przypadku braku dostępu do mediów Użytkownik/Partner nie może mieć żadnych roszczeń, a Administrator Serwisu nie odpowiada za ten stan, co Partner w pełni akceptuje. W przypadku skorzystania z usługi kompleksowej (pełnej) zgodnie z ofertą Serwis zamieści niezbędne komunikaty w imieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (Partnera), w SOU.
 6. Administrator Serwisu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Partnera do wysokości jednomiesięcznej opłaty za korzystanie z wybranej usługi w ramach Serwisu.
 7. Partner odpowiada za merytoryczną realizację procesów świadczonych w ramach usług na zasadach określonych w dokumentacji PLI CBD, w tym za inicjowanie procesu przeniesienia numeracji, podejmowanie bieżących decyzji o sposobie realizacji procesu, udzielanie odpowiedzi w terminach określonych w Dokumentacji PLI CBD.
 8. Partner odpowiada za kontakt z UKE oraz SOU, w tym za wyjaśnianie wszelkich wątpliwości merytorycznych dotyczących informacji, które System PLI CBD wymienia z Serwisem.
 9. Administrator Serwisu odpowiada za zapewnienie ciągłości działania Serwisu, naprawę błędów w ciągu max 48 godzin roboczych oraz za utrzymanie i poprawne działanie łącza do Systemu PLICBD UKE. Administrator Serwisu rozwiązuje problemy w ciągu około 24 godzin (a maximum 84 godzin roboczych) od momentu skutecznego poinformowania przez Partnera.
 10. Administrator Serwisu nie ingeruje w procesy przenoszenia numerów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, o ile proces przenoszenia ze strony PLICBD UKE i dokumentacji UKE przebiega prawidłowo. Administrator Serwisu nie rozstrzyga sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi ani o wydanie numeru, ani o zakres podanych danych we wniosku, ani o błędnie wysłane komunikaty przez Partnera.
 11. Administrator Serwisu odpowiada za zapewnienie działania usług zgodnie z obowiązującą dokumentacją PLI CBD, w tym za wprowadzanie aktualizacji zgodnie z harmonogramem określonym przez UKE.
 12. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za awarie, które wystąpiły po stronie Systemu PLI CBD, SOU ani Partnera.
 13. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji usług, które wynikają z braku w założonym czasie odpowiedzi Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego, z którym wymieniane są informacje za pośrednictwem Systemu PLI CBD lub awarii Systemu PLI CBD i SOU.
 14. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak wprowadzenia danych lokalizacyjnych E112 (zarówno push jak i ftps) przez Partnera, nawet gdy Partner był do tego zobowiązany jakimkolwiek aktem prawnym.
 15. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) Użytkownik zobowiązany jest do nieumieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych u Operatora Serwisu.
 16. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z umożliwienia dostępu do Serwisu przez Użytkownika Serwisu nieuprawnionym osobom trzecim.
 17. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w świadczeniu usług powstałe w wyniku niespełnienia przez Partnera wymogów technicznych i prawnych opisanych w Dokumentacji, ofercie i stronach www Serwisu.
 18. Administrator Serwisu odpowiada za zapewnienie ochrony danych osobowych udostępnionych przez Partnera na zasadach określonych w Polityce Prywatności i Umowie powierzenia.
 19. Konsekwencje działań, które wykonują Użytkownicy Serwisu ponosi Partner

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być składane:
  • elektronicznie na adres: bok[@]arkanavoip.pl usuwając kwadratowe nawiasy,
  • telefonicznie pod numer +48 22 896 66 69 w godzinach pracy,
  • listem poleconym na adres Administratora Serwisu
 2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni, od momentu ich faktycznego otrzymania przez Serwis. W przypadkach, kiedy reklamacja wymaga uzyskania danych od innego operatora czy serwisu (w tym obsługi PLICBD), czas ten ulega wydłużeniu, do czasu otrzymania stosownych raportów i informacji od innych operatorów, Partner/Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Administrator Serwisu jest administratorem danych osobowych, które udostępnia Partnerowi Serwisu w ramach realizacji usług dostępnych w Serwisie.
 3. Partner, jako administrator danych osobowych, powierza Administratorowi Serwisu przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją usług na zasadach określonych w Umowie powierzenia, która stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Umowa powierzenia zostaje zawarta w momencie zawarcia umowy na świadczenie usług, o czym mowa w §4 Regulaminu. Zawarcie umowy powierzenia jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez Administratora Serwisu.
 5. Umowa powierzenia zostaje zawarta na okres świadczenia usług przez Serwis.

§9 Zmiana regulaminu

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Administrator Serwisu powiadamia Partnera o zmianie i udostępnia nową treść Regulaminu w Serwisie.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jego opublikowania w Serwisie oraz zaakceptowania nowego Regulaminu przez Partnera
 4. Jeżeli Partner nie zgadza się ze zmianą Regulaminu może wnioskować o usunięcie Konta.
 5. W przypadku usunięcia Konta w związku z brakiem zgody Partnera na zmianę Regulaminu Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przechowywania danych związanych z Kontem dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń przez określony ustawą okres przedawnienia roszczeń.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywał będzie Sąd właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora Serwisu.

Sprawdź też Politykę prywatności serwisu PLICBD.ArkanaVoIP.PL

Sprawdź ofertę PLICBD